Công bố thông tin  Công bố thông tin

 Công bố thông tin tài chính năm 2017. (03-04-2018, 1:15 pm)

Công bố thông tin tài chính  năm 2017.
Công bố thông tin tài chính năm 2017. 1. Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin 2. Điều lệ Doanh nghiệp; 3. Danh sách Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc; 4. Các thông tin phải công bố định kỳ, bất thường theo Nghị Định Số: 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 4.1 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 4.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016 4.3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 4.4. BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

 Công bố thông tin năm 2016 (19-04-2017, 9:16 am)

Công bố thông tin năm 2016
Công bố thông tin tài chính năm 2016. 1. Điều lệ Doanh nghiệp; 2. Danh sách Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc; 3. Các thông tin phải công bố định kỳ, bất thường theo Nghị Định Số: 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 3.1 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 3.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016 3.3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 3.4. BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

 Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (22-08-2016, 10:54 am)

Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016 1. Báo cáo Tài Chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 2. Báo cáo tình hình thực hiện quỹ lương người lao động; quỹ lương, thù lao viên chức quản lý. 3. Bảng thực chi tiền lương, thưởng, thù lao viên chức quản lý.

 Công bố Thông tin tài chính 2015 (15-04-2016, 10:49 am)

Công bố Thông tin tài chính 2015
Công bố thông tin năm 2015 1. Báo cáo Tài Chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 2. Tình hình SXKD và tình hình tái chính 3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn 4. Việc trích lập và sử dụng các quỹ 5. BC Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 6. BC Tình hình thực hiện quỹ lương người lao động; quỹ lương, thù lao viên chức quản lý 7. Bảng thực chi tiền lương, tiền thưởng, thù lao của viên chức quản lý và người lao động 8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016