Văn Bản Trong Ngành  Văn Bản Trong Ngành

 Toàn văn Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành (19-10-2015, 11:38 am)

Toàn văn Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành
Thực hiện Kế hoạch số 2446/KH-UBND ngày 07/5/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty đăng tải toàn văn Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành (theo danh mục nêu tại Kế hoạch của thành phố). Các văn bản đính kèm:

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách (02-10-2013, 4:21 pm)

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Tổng cục Trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách”.

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ (02-10-2013, 4:07 pm)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ
Lời nói đầu QCVN 43 : 2012/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam soạn thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2012.

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ (02-10-2013, 4:04 pm)

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ",

 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (02-10-2013, 3:56 pm)

Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải  bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (06-10-2010, 7:53 am)

Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ ———— Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô (06-10-2010, 7:45 am)

Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
THÔNG TƯ Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô _________________ Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô:

 Nghị Định 91/2009/NĐ-CP - Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (05-10-2010, 10:08 am)

Nghị Định 91/2009/NĐ-CP - Kinh doanh và điều kiện kinh doanh  vận tải bằng xe ô tô
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng là kinh doanh vận tải hành khách có lộ trình và thời gian theo yêu cầu của hành khách, có hợp đồng vận tải bằng văn bản. Xe hoạt động phải có hợp đồng vận tải ghi rõ số lượng hành khách; trường hợp xe vận tải hành khách với cự ly từ 100 ki lô mét trở lên phải kèm theo danh sách hành khách; không được đón thêm khách ngoài danh sách theo hợp đồng; không được bán vé cho hành khách đi xe.

 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ngày 13 tháng 11 năm 2008 (05-10-2010, 8:06 am)

LUẬT  GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ngày 13 tháng 11 năm 2008
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; ......

 Đổi Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý (05-10-2010, 8:06 am)

Đổi Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý
Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; - Phòng Quản lý phương tiện và người lái tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, đổi Giấy phép lái xe, giao Giấy phép lái xe mới cho người đổi và cắt góc GPLX hết hạn.